Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

07.02.2015 13:52

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

                                                                                          Критерії 

I. Початковий

1

Учень розпізнає деякі хімічні об’єкти і називає їх (на побутовому рівні); знає правила безпеки під час проведення практичних робіт.

 

2

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками;
знає призначення лабораторного обладнання.

 

3

Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями); виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя.

II. Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів, відтворює їх з допомогою вчителя; складає прилади для проведення дослідів, виконує окремі хімічні досліди з допомогою вчителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі.

 

5

Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять; описує хід виконання хімічних дослідів; самостійно складає скорочену умову задачі.

 

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти;
описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів;
самостійно робить обчислення за готовою хімічною формулою.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, класифікує хімічні об’єкти; самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією, описує хід роботи;
наводить потрібні рівняння реакцій за умовою задачі.

 

8

Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього;
описує спостереження за перебігом хімічних дослідів;
робить необхідні позначення до рівнянь реакцій за умовою задачі.

 

9

Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки; робить окремі висновки з практичної роботи; розв’язує з допомогою вчителя задачі.

ІV. Високий

10

Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно використовує інформацію згідно з поставленим завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; самостійно розв’язує задачі.

 

11

Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; робить поетапні спостереження за перебігом хімічних дослідів; складає звіт про виконання практичної роботи; раціонально розв’язує задачі.

 

12

Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв’язує експериментальні задачі за власним планом; розв’язує комбіновані задачі.